0
0
0

Általános Szerződési Feltételek Vegatoys.hu

I. A Szolgáltató

 1. A www.vegatoys.hu online áruházat a Vega-Impex Kft. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").

 2. A Szolgáltató cégneve: VEGA-IMPEX Kereskedelmi, Termelési és Szolgáltató Korlátolt FelelsségTársaság. A Szolgáltató rövidített neve: VEGA-IMPEX Kft.

 3. A Szolgáltató székhelye: 1025 Budapest, FelsZöldmáli út 74.

 4. A Szolgáltató fióktelepe/üzlete: 2132 Göd, Ady Endre út 104.

 5. A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-078269

 6. A Szolgáltató adószáma: 10583379-2-41

 7. A Szolgáltató telefonszáma: +36 20 494 86 94; fax száma: +36 27 331 853

 8. A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-64780/2013
  9. Bankszámlaszám:
  Magyar Takarékbank Zrt. 50440016-10008016

II. A szolgáltatás igénybevétele

1. A megrendelések leadása a vegatoys.hu online nagykereskedelmi webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.vegatoys.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Megrendelők részére. A megrendelés leadása csak regisztrált partnerként lehetséges. A termék(ek) kosárba tételét követen átvételi és fizetési mód választandó. A „Rendelés megersítése” gomb megnyomásával a Vevajánlatot tesz, melyre a megrendeléstl számított egy órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, valamint a Megrendelő adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit - nem érkezik meg 48 órán belül sem, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása eltt a Megrendelnek van lehetsége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A szerzdés nyelve magyar. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerzdésnek minsül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhet, visszakereshet. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma. A vegatoys.hu oldalon az árak forintban értendk. A termékeknél feltüntetésre kerül a Nettó és a Bruttó (Áfá-val nővelt) ár is.

2. A Szolgáltató minden tle telhett megtesz annak érdekében, hogy a vásárlók által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidn belül leszállítsa. A raktárunkban megtalálható termékeket - amennyiben hosszabb szállítási határidejterméket nem rendel mellé - akár 2-3 napon belül házhoz szállítjuk. A hosszabb határidvel feltüntetett termékek kereskedelmi partnereink raktáraiban találhatók, így elfordulhat, hogy menet közben elálló készletfogyás miatt késve, vagy mégsem tudjuk teljesíteni a rendelést. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató errl haladéktalanul tájékoztatást küld és az esetlegesen interneten elre kifizetett ellenértéket visszautalja, a tájékoztatást követen legkésbb 14 napon belül. A visszautalással kapcsolatban a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

3. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtl (termék átvételétl) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmnyilatkozat útján, illetleg a jelen ÁSZF mellékeltét képeznyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

4. A Vevelállási jogát a szerzdés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti idszakban is gyakorolhatja.

 1. Kézhezvétel (termék átvételének) idpontja az üzletben történátvétel esetében a rendelés átvételének idpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történátvétel idpontja. Ezek az üzletben kapott számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

 2. Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a Szolgáltató üzletébe (VEGA IMPEX Kft., 2132 Göd, Ady Endre út 104.), és haladéktalanul, de legkésbb a termék(ek) visszaérkezésétl számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Szállítási díjat a teljes rendeléstl való elállás esetén térítünk vissza. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétl számított 14 napon belül visszaküldte: a kettközül a korábbi idpontot vesszük figyelembe.

 3. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevmás fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevt semmilyen többletköltség nem terheli.

 4. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetségünk.

 5. A Vevelállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen

 • olyan nem elre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak el, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelmen a vásárló személyére szabtak (pl. fotókönyv, gravírozás);
 • romlandó vagy minségét rövid ideig megrztermék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követfelbontása után nem küldhetvissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követen elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követen a vásárló a csomagolást felbontotta;

f. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerhasználatából fakadó károk megtérítését.

5. A megrendelt termékek hibája esetén a Veva Polgári Törvénykönyvrl szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevkérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Veva kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzdéstl, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fzdérdeke megsznt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevkötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Veva választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevköteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésbb a hiba felfedezésétl számított 2 hónapon belül közölni. A szerzdés teljesítésétl számított 2 éves elévülési határidn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstl számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstl számított 6 hónap leteltét követen azonban már a Vevköteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés idpontjában megvolt.

6. Kellékszavatosság helyett a Veva gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevkizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthet. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal idpontjában nem volt felismerhet; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelezhatósági elírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendegy okot bizonyítania.Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

7. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtl számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minsül). A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Veva kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtl számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerhasználatot akadályozza (ha a termék a Szolgáltató üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavítás, illetleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt a Vevegyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vevt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthetjogosultságaitól függetlenül megilletik.

8. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetsége, leírása, stb.) a lehetlegpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minsül ajánlattételre való felhívásnak. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzit. Az esetlegesen elforduló hibákért a Szolgáltató felelsségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

9. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének további feltételei a www.vegatoys.hu oldalon a „Vásárlási információk” menüpontban olvashatóak.

III. Egyéb rendelkezések

 1. A Szolgáltató megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kéri vásárlóitól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára a Szolgáltató nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállitásához szükségesek.

 2. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Vevket, hogy személyes adataikat a szerzdés teljesítése, és a szerzdés feltételeinek késbbi bizonyítása érdekében a megrendeléstl számított hat hónapig tárolja.

 3. A Szolgáltató rendszere a Vevk aktivitásáról adatokat gyjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a Veváltal a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkezadatokkal.

 4. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfeleladatai megadásával ehhez elzetesen, egyértelmen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetleg helytállóak.

 5. A felhasználó a III.4 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonását az [email protected] e-mail címre küldött elektronikus levél útján teheti meg a felhasználó oly módon, hogy azt az e-mail címet, melyre a felhasználó nem kíván a jövben tájékoztató anyagokat kapni, egyértelmen azonosítani lehessen. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követen a felhasználó részére több hírlevelet illetleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

 1. A termékekrl írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelsséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértvélemények törlésére.

 2. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató fióktelepén mködő ügyfélszolgálat munkatársaihoz az [email protected] címen, illetve a +36-20-494-86-94-es telefonszámon (munkanapokon 09:00-17:00 között, illetve a honlapon jelzett idpontban).

 3. Panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik az ügyfélszolgálaton keresztül, az [email protected] címen, valamint a +36-20-494-86-94-es telefonszámon.

 4. A Szolgáltatóval szemben felmerülvitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszer, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltettestület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltettestület: Budapesti BékéltetTestület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

 5. Elfogadom, hogy a(z) VEGA-IMPEX Kft. (1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 74.) által a(z) www.vegatoys.hu, felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobile kft (Simple), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Hatályos: 2014. július 3-tól visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követen kötött szerzdésekre kell alkalmazni, korábbi szerzdésekre a hatályba lépést megelzáltalános szerzdési feltételek rendelkezései az irányadóak.


&l